Nemo Apps
항상 이 단어들과 함께 하세요.
저희의 iPhone, iPad, Android용 무료 체코어 학습 앱을 다운로드하세요
Android app on Google Play
체코어

체코어

외국어 관용구집

Ahoj
안녕하세요
Čau!
안녕!
Dobrý den
안녕하세요 (공손한 표현)
Díky
감사합니다
Dík
고맙습니다
Promiňte
죄송합니다, 실례합니다
Prosím
제발, 천만에요
Na zdraví!
건배! 위하여!
Nashledanou
안녕히 가세요
Kolik to stojí?
그것은 얼마입니까?
Český
체코의
Čeština / Česky
체코어
Praha
프라하
Zaplatím, prosím
계산해주세요
Kde je toaleta?
화장실은 어디에 있습니까?
Ano
예, 네
Ne
아니요
Jedna
일(1)
Dvě
이(2)
Tři
삼(3)
Tento
이것
Tamten
저것
Velmi dobrý
매우 좋은
Krásný
아름다운
Výborný
맛있는
Líbí se mi to
나는 그것을 좋아합니다
Je to v pořádku?
괜찮습니까?
To je dobré
좋습니다
Kde je …?
…은 어디에 있습니까?
Co?
뭐라구요?
Kdy?
언제요?
Trochu
조금
Vítejte!
환영합니다!
Dobré ráno
좋은 아침입니다
Dobrou noc
안녕히 주무세요
Zatím
나중에 봐요
Děkuji moc
대단히 감사합니다
To nic
괜찮습니다
Miluji tě
나는 당신을 사랑합니다
Blahopřeji!
축하합니다!
S dovolením
잠시 지나가겠습니다
Omlouvám se
죄송합니다
Co doporučujete?
무엇을 추천하십니까?
Mohu si udělat foto?
사진을 찍어도 됩니까?
Co je to?
저것은 무엇입니까?
Odkud jste?
당신은 어디에서 오셨습니까?
Jsem z …
나는 …에서 왔습니다
Jak se máš?
어떻게 지내세요?
Mám se dobře
잘 지냅니다
Jak se jmenujete?
성함이 어떻게 되십니까?
Jmenuji se …
제 이름은 …입니다
Těší mě
만나서 반갑습니다
Mě také
저 역시 만나서 반갑습니다
Tady
여기
Tam
저기
Zajímavý
흥미있는
Možný
가능한
Správný
올바른
Úžasný
굉장한
Oblíbený
가장 좋아하는
Slavný
유명한
Skvělé!
멋지다!
Zaneprázdněný
바쁜
Připravený
준비된
Později
나중에
Teď
지금
Ty
Vy
당신, 당신들
Přítel (Přítelkyně)
친구
Prosím vás
부탁 드립니다
Nic
아무 것도 아님
Více
Možná
아마도
Samozřejmě
물론입니다
Souhlasím
동의합니다
Rozumím
이해합니다
Nerozumím
이해할 수 없습니다
Mohl byste to zopakovat?
다시 말씀해주세요
Mluvíte anglicky?
영어를 할 수 있습니까?
Umím trochu česky
나는 체코어를 조금 할 수 있습니다
Jak se řekne česky …?
…을 체코어로 어떻게 말합니까?
Co znamená …?
…은 무슨 의미입니까?
Mohu se zde připojit na internet?
여기서 인터넷을 이용할 수 있습니까?
Můžete mi doporučit nějakou dobrou restauraci poblíž?
근처의 좋은 레스토랑을 추천해주실 수 있습니까?
Mohu dostat slevu?
깎아주시겠어요?
Pomoc!
도와주세요!
Policie
경찰
Doktor (Doktorka)
의사
Kudy?
어느 쪽?
Bankomat
현금인출기
Dnes
오늘
Dnes večer
오늘밤
Zítra
내일
Vlevo
왼쪽
Vpravo
오른쪽
Zavřeno
영업을 종료한
Pivo
맥주
Voda
Šťastný
행복한
Zaželezilo-li se to železo či nezaželezilo-li se to železo?
발음 훈련: 철이 철이 되었거나 혹은 철이 철이 되지 않았습니까?
체코어는 체코 공화국의 주요 언어로, 프라하, 플젠, 체스키 크룸로프 같은 도시에서 사용됩니다.
서유럽
영어
프랑스어
독일어
이탈리아어
스페인어
포르투갈어
그리스어
네덜란드어
아일랜드 게일어
스칸디나비아
노르웨이어
스웨덴어
덴마크어
핀란드어
동유럽
러시아어
폴란드어
체코어
헝가리어
크로아티아어
루마니아어
중동 및 남아시아
아랍어
터키어
히브리어
힌디어
타밀어
신할라어
동아시아
일본어
중국어
광둥어
태국어
한국어
인도네시아어
말레이어
타갈로그어
베트남어
다음 언어로 변경:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close