Nemo Apps
항상 이 단어들과 함께 하세요.
저희의 iPhone, iPad, Android용 무료 타밀어 학습 앱을 다운로드하세요
Android app on Google Play
타밀어

타밀어

외국어 관용구집

ஹலோ
Halō
안녕하세요
நன்றி
Nandri
감사합니다
மன்னிக்கவும்
Mannikkavum
죄송합니다, 실례합니다
தயவு செய்து
Dayavu seidu
제발
சியர்ஸ்!
Chiyars!
건배! 위하여!
மிக நல்ல
Miga nalla
매우 좋은
போய் வாருங்கள்!
Pōi vārungal!
안녕히 가세요
இது என்ன விலை?
Idu yenna vilai?
그것은 얼마입니까?
தயவு செய்து இதை சரிபார்க்கவும்
Dayavu seidu idai saripārkkavum
계산해주세요
குளியலறை எங்கே இருக்கிறது?
Kuliyalarai engē irukkiradu?
화장실은 어디에 있습니까?
இந்தியா
Indiyā
인도
தமிழ்நாடு
Tamilnādu
타밀 나두
தமிழ்
Tamil
타밀어
ஆம்
Ām
예, 네
இல்லை
Illai
아니요
ஒன்று
Ondru
일(1)
இரண்டு
Irandu
이(2)
மூன்று
Mūndru
삼(3)
இது
Idu
이것
அந்த
Anda
저것
அழகான
Aragāna
아름다운, 잘생긴
சுவையான
Suvaiyāna
맛있는
இது பரவாயில்லையா?
Idu paravāyillaiyā?
괜찮습니까?
பரவாயில்லை
Paravāyillai
좋습니다
அது நல்லது
Adu nalladu
좋습니다
… எங்கே?
… engē?
…은 어디에 있습니까?
என்ன?
Yenna?
뭐라구요?
எப்போது?
Yeppōdu?
언제요?
சிறிதளவு
Siridalavu
조금
நல்வரவு!
Nalvaravu!
환영합니다!
காலை வணக்கம்!
Kālai vanakkam!
좋은 아침입니다
இரவு வணக்கம்!
Iravu vanakkam!
안녕히 주무세요
வருகிறேன்!
Varugirēn!
잘 가!
பின்னர் சந்திப்போம்
Pinnar sandippōm
나중에 봐요
மிக்க நன்றி
Mikka nandri
대단히 감사합니다
நான் உன்னைக் காதலிக்கிறேன்
Nān unnai kādalikkirēn
나는 당신을 사랑합니다
வாழ்த்துக்கள்!
Vārttukkal!
축하합니다!
என்னை மன்னிக்கவும்
Ennai mannikkavum
죄송합니다
எதைப் பரிந்துரைக்கிறீர்கள்?
Yedai parinduraikkirīrgal?
무엇을 추천하십니까?
நான் ஒரு புகைப்படம் எடுக்கலாமா?
Nān oru pugaippadam yedukkalāmā?
사진을 찍어도 됩니까?
அது என்ன?
Adu enna?
저것은 무엇입니까?
நீங்கள் எங்கே இருந்து வருகிறீர்கள்?
Nīngal engē irundu varugirīrgal?
당신은 어디에서 오셨습니까?
நான் …இலிருந்து வருகிறேன்
Nān …-lirundu varugirēn
나는 …에서 왔습니다
எப்படி இருக்கிறீர்கள்?
Yeppadi irukkirīrgal?
어떻게 지내세요?
நான் நலம்
Nān nalam
잘 지냅니다
உங்கள் பெயரென்ன?
Ungal peyarenna?
성함이 어떻게 되십니까?
எனது பெயர் …
Enadu peyar …
제 이름은 …입니다
உங்களைப் பார்த்ததில் மகிழ்ச்சி
Ungalaip pārttadil magilchi
만나서 반갑습니다
எனக்கும் மகிழ்ச்சி
Yenakkum magilchi
저 역시 만나서 반갑습니다
இங்கே
Ingē
여기
அங்கே
Angē
저기
சுவாரசியமான
Suvārasiyamāna
흥미있는
சாத்தியமுள்ள
Sāttiyamulla
가능한
சரி
Sari
올바른
ஆச்சரியமான
Āchariyamāna
굉장한
பிரியமான
Piriyamāna
가장 좋아하는
பிரபலமான
Prabalamāna
유명한
அருமை!
Arumai!
멋지다!
மும்முரமான
Mummuramāna
바쁜
தயாரான
Tayārāna
준비된
பின்னர்
Pinnar
나중에
இப்போது
Ippōdu
지금
நான்
Nān
நீ
நீங்கள்
Nīngal
당신, 당신들
நண்பன்
Nanban
친구
ஏதுமில்லை
Ēdumillai
아무 것도 아님
அதிகம்
Adigam
இருக்கலாம்
Irukkalām
아마도
நிச்சயமாக
Nichayamāga
물론입니다
நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன்
Nān woppukkolgirēn
동의합니다
நான் புரிந்துகொள்கிறேன்
Nān purindukolgirēn
이해합니다
எனக்குப் புரியவில்லை
Yenakku puriyavillai
이해할 수 없습니다
திரும்ப அதைக் கூறுங்கள்!
Tirumba adai kūrungal!
다시 말씀해주세요
நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுவீர்களா?
Nīngal āngilam pēsuvīrgalā?
영어를 할 수 있습니까?
என்னால் சிறிது தமிழில் பேச முடியும்
Yennāl siridu tamilil pēsa mudiyum
나는 타밀어를 조금 할 수 있습니다
நீங்கள் …ஐ தமிழில் எப்படி சொல்வீர்கள்?
Nīngal …-ai tamilil yeppadi solvīrgal?
…을 타밀어로 어떻게 말합니까?
… என்பதன் பொருள் என்ன?
… enbadan porul enna?
…은 무슨 의미입니까?
இங்கே எனக்கு இணைய வசதி கிடைக்குமா?
Ingē yenakku inaiya vasadi kidaikkumā?
여기서 인터넷을 이용할 수 있습니까?
உங்களால் அருகாமையில் ஒரு நல்ல உணவகத்தை பரிந்துரைக்க முடியுமா?
Ungalāl arugāmaiyil oru nalla unavagattai parinduraikka mudiyumā?
근처의 좋은 레스토랑을 추천해주실 수 있습니까?
எனக்கு தள்ளுபடி தருவீர்களா?
Yenakku tallupadi taruvīrgalā?
깎아주시겠어요?
எனக்கு இது வேண்டாம்
Yenakku idu vēndām
나는 그것을 원하지 않습니다
உதவி!
Udavi!
도와주세요!
போலிசார்
Pōlisār
경찰
மருத்துவர்
Maruttuvar
의사
நான் தொலைந்துவிட்டேன்
Nān tolainduvittēn
나는 길을 잃었습니다
எந்த வழியில்?
Enda variyil?
어느 쪽?
இன்று
Indru
오늘
இன்றிரவு
Indriravu
오늘밤
நாளை
Nālai
내일
இடது
Idadu
왼쪽
வலது
Valadu
오른쪽
முன்பதிவு
Munpadivu
예약
மூடியுள்ளது
Mūdiyulladu
영업을 종료한
நீர்
Nīr
நான்ரொட்டி
Nānrotti
난(원 모양의 빵)
சோறு
Sōru
காரசாரமான
Kārasāramāna
매운
சந்தோஷம்
Sandōsham
행복한
தாமதமாக
Tāmadamāga
지연된
வாழைப்பழம் வழுக்கி கிழவியொருத்தி வழியில் நழுவி விழுந்தாள்
Vāraipparam varukki kiraviyorutti variyil naruvi virundāl
발음 훈련: 할머니가 길에서 바나나 껍질을 밟아 미끄러졌습니다
타밀어는 남부 인도의 타밀 나두 주와 첸나이 같은 도시에서 사용됩니다. 스리랑카에 사는 타밀 사람들도 타밀어를 사용합니다.
서유럽
영어
프랑스어
독일어
이탈리아어
스페인어
포르투갈어
그리스어
네덜란드어
아일랜드 게일어
스칸디나비아
노르웨이어
스웨덴어
덴마크어
핀란드어
동유럽
러시아어
폴란드어
체코어
헝가리어
크로아티아어
루마니아어
중동 및 남아시아
아랍어
터키어
히브리어
힌디어
타밀어
신할라어
동아시아
일본어
중국어
광둥어
태국어
한국어
인도네시아어
말레이어
타갈로그어
베트남어
다음 언어로 변경:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close