Nemo Apps
항상 이 단어들과 함께 하세요.
저희의 iPhone, iPad, Android용 무료 태국어 학습 앱을 다운로드하세요
Android app on Google Play
태국어

태국어

외국어 관용구집

สวัสดี
Săwătdee
안녕하세요
สวัสดี ครับ/ค่ะ
Săwătdee krāp / kà
안녕하세요 (공손한 표현)
ขอบคุณ
Kăwpkoon
감사합니다
ขอ โทษ
Káw tò—ht
죄송합니다, 실례합니다
กรุณา
Gărōonaa
제발
ชน แก้ว!
Chohn gàaeo!
건배! 위하여!
ลา ก่อน
Laa găwn
안녕히 가세요
ราคา เท่าไหร่?
Raakaa tàorăi?
그것은 얼마입니까?
เก็บ เงิน ด้วย ครับ/ค่ะ
Gĕp ngeern dùay krāp / kà
계산해주세요
ห้อง น้ำ อยู่ ที่ ไหน?
Hàwng nāam yŭu tèe nái?
화장실은 어디에 있습니까?
ประเทศ ไทย
Bprătàeht tai
태국
ภาษา ไทย
Paasáa tai
태국어
กรุงเทพฯ
Groongtàehp
방콕
บาท
Băat
바트(태국 화폐)
ใช่
Chài
예, 네
ไม่ ใช่
Mài chài
아니요
… หนึ่ง อัน
… nĕung an
한 …
… สอง อัน
… sáwng an
둘 …
สาม
Sáam
삼(3)
อัน นี้
An nēe
이것
อัน นั้น
An nān
저것
ดี มาก
Dee màak
매우 좋은
สวย
Súay
아름다운, 예쁜
อร่อย
Ărăwy
맛있는
ฉัน ชอบ
Chán chàwp
나는 그것을 좋아합니다
ตกลง
Dtŏh·klohng
좋습니다
เยี่ยม
Yìiam
좋습니다
… อยู่ ที่ ไหน?
… yŭu tèe nái?
…은 어디에 있습니까?
อะไร?
Ărai?
뭐라구요?
เมื่อไหร่?
Mèuuarăi?
언제요?
นิดหน่อย
Nītnăwy
조금
ยินดี ต้อนรับ!
Yindee dtàwnrāp!
환영합니다!
สวัสดี ตอน เช้า
Săwătdee dtawn chāao
좋은 아침입니다
ราตรี สวัสดิ์
Raatree săwăt
안녕히 주무세요
บาย!
Baai!
잘 가!
แล้ว พบ กัน ใหม่
Lāaeo pōhp gan măi
나중에 봐요
ขอบคุณ มาก ครับ/ค่ะ
Kăwpkoon màak krāp / kà
대단히 감사합니다
ยินดี
Yindee
천만에요
ไม่ เป็น ไร
Mài bpen rai
괜찮습니다
ฉัน รัก คุณ
Chán rāk koon
나는 당신을 사랑합니다
ยินดี ด้วย!
Yindee dùay!
축하합니다!
คุณ แนะนำ อะไร?
Koon nāenam ărai?
무엇을 추천하십니까?
ฉัน ขอ ถ่ายรูป ได้ ไหม?
Chán káw tăairùup dài mái?
사진을 찍어도 됩니까?
นั่น คือ อะไร?
Nàn keuu ărai?
저것은 무엇입니까?
คุณ มา จาก ที่ ไหน?
Koon maa jăak tèe nái?
당신은 어디에서 오셨습니까?
ฉัน มา จาก …
Chán maa jăak …
나는 …에서 왔습니다
คุณ สบายดี ไหม?
Koon săbaaidee mái?
어떻게 지내세요?
ฉัน สบายดี
Chán săbaaidee
잘 지냅니다
คุณ ชื่อ อะไร?
Koon chèuu ărai?
당신의 이름은 무엇입니까?
ฉัน ชื่อ …
Chán chèuu …
제 이름은 …입니다
ยินดี ที่ ได้ รู้จัก
Yindee tèe dài rūujăk
만나서 반갑습니다
ที่ นี่
Tèe nèe
여기
ที่ นั่น
Tèe nàn
저기
น่าสนใจ
Nàasóhnjai
흥미있는
เป็นไป ได้
Bpenbpai dài
가능한
ถูก
Tŭuk
싼, 올바른
มหัศจรรย์
Māhătsăjan
굉장한
ที่ ชื่นชอบ
Tèe chèuunchàwp
가장 좋아하는
มี ชื่อเสียง
Mee chèuusíiang
유명한
ยอด มาก!
Yàwt màak!
멋지다!
ยุ่ง
Yòong
바쁜
พร้อม
Prāwm
준비된, 함께
ที หลัง
Tee láng
나중에
ตอน นี้
Dtawn nēe
지금
ฉัน
Chán
나, 나를 나에게
คุณ
Koon
당신
เพื่อน
Pèuuan
친구
รถ ตุ๊กตุ๊ก
Rōht dtōokdtōok
삼륜차
ไม่ มี อะไร
Mài mee ărai
아무 것도 아님
มาก กว่า
Màak gwăa
บาง ที
Baang tee
아마도
แน่นอน
Nàaenawn
물론입니다
ฉัน เข้าใจ
Chán kàojai
이해합니다
ฉัน ไม่ เข้าใจ
Chán mài kàojai
이해할 수 없습니다
กรุณา พูด อีก ครั้ง
Gărōonaa pùut ĕek krāng
다시 말씀해주세요
คุณ พูด ภาษา อังกฤษ ได้ หรือ เปล่า?
Koon pùut paasáa anggrĭt dài réuu bplăo?
영어를 할 수 있습니까?
ฉัน พูด ไทย ได้ นิดหน่อย
Chán pùut tai dài nītnăwy
나는 태국어를 조금 할 수 있습니다
… พูด เป็น ไทย ว่า ยังไง?
… pùut bpen tai wàa yang·ngai?
…을 태국어로 어떻게 말합니까?
… แปล ว่า อะไร?
… bplaae wàa ărai?
…은 무슨 의미입니까?
ฉัน ใช้ อินเทอร์เน็ต ที่ นี่ ได้ ไหม?
Chán chāi intuuhrnēt tèe nèe dài mái?
여기서 인터넷을 이용할 수 있습니까?
ช่วย แนะนำ ร้าน อาหาร แถวๆ นี้ หน่อย?
Chùay nāenam rāan aaháan táaeotáaeo nēe năwy?
근처의 좋은 레스토랑을 추천해주실 수 있습니까?
ลด ราคา หน่อย ได้ ไหม?
Lōht raakaa năwy dài mái?
깎아주시겠어요?
ไม่ อยาก ได้
Mài yăak dài
나는 그것을 원하지 않습니다
ช่วย ด้วย!
Chùay dùay!
도와주세요!
ตำรวจ
Dtamrŭaat
경찰
หมอ
Máw
의사
ฝรั่ง
Fărăng
서양인, 외국인
ทาง ไหน?
Taang nái?
어느 쪽?
วัน นี้
Wan nēe
오늘
คืน นี้
Keuun nēe
오늘밤
พรุ่งนี้
Pròongnēe
내일
ซ้าย
Sāai
왼쪽
ขวา
Kwáa
오른쪽
น้ำ
Nāam
ข้าว
Kàao
แกง
Gaaeng
카레, 수프, 스튜
เผ็ด
Pĕt
매운
ไม่ เผ็ด
Mài pĕt
맵지 않은
มี ความ สุข
Mee kwaam sŏok
행복한
ถนน
Tănóhn
거리
งู กิน หนู จน งู งงงวย
Nguu gin núu john nguu ngohng·nguay
발음 훈련: 뱀은 당황한 뱀이 될 때까지 쥐를 먹는다
태국어는 태국의 공식 언어로, 푸켓, 코사무이, 코파응안, 코피피 같은 섬에서 사용되며 방콕, 파타야, 치앙마이 같은 도시에서도 사용됩니다. 태국어는 주로 태국어 문자로 쓰여집니다. 이 앱에는 태국어 단어를 태국어 문자나 로마 문자로 표시하거나 둘 다로 표시할 수 있는 옵션이 있습니다.
서유럽
영어
프랑스어
독일어
이탈리아어
스페인어
포르투갈어
그리스어
네덜란드어
아일랜드 게일어
스칸디나비아
노르웨이어
스웨덴어
덴마크어
핀란드어
동유럽
러시아어
폴란드어
체코어
헝가리어
크로아티아어
루마니아어
중동 및 남아시아
아랍어
터키어
히브리어
힌디어
타밀어
신할라어
동아시아
일본어
중국어
광둥어
태국어
한국어
인도네시아어
말레이어
타갈로그어
베트남어
다음 언어로 변경:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close