Nemo Apps
항상 이 단어들과 함께 하세요.
저희의 iPhone, iPad, Android용 무료 신할라어 학습 앱을 다운로드하세요
Android app on Google Play
신할라어

신할라어

외국어 관용구집

හලෝ
Halō
안녕하세요
ස්තූතියි
Stūtiyi
감사합니다
සමාවෙන්න
Samāvenna
죄송합니다, 실례합니다
කරුණාකරලා
Karunākaralā
제발
ඉතා හොඳ
Itā honda
매우 좋은
චියර්ස්!
Chiyars!
건배! 위하여!
ආයුබෝවන්
Āyubōvan
안녕히 가세요
එය කීයද?
Eya kīyada?
그것은 얼마입니까?
කරුණාකර බිල ගේන්න
Karunākara bila gēnna
계산해주세요
නාන කාමරය කොහේද?
Nāna kāmaraya kohēda?
화장실은 어디에 있습니까?
සිංහල
Sinhala
신할라어
කොළඹ
Kolamba
콜롬보
ශ්රී ලංකාව
Shrī lankāva
스리랑카
ඔව්
Ov
예, 네
නැත
Naeta
아니요
එක
Eka
일(1)
දෙක
Deka
이(2)
තුන
Tuna
삼(3)
මෙය
Meya
이것
එය
Eya
저것
සුන්දර
Sundara
아름다운
රසවත්
Rasavat
맛있는
මා ඊට කැමතිය
Mā īta kaematiya
나는 그것을 좋아합니다
ඒකට කමක් නැද්ද?
Ēkata kamak naedda?
괜찮습니까?
ඒක හොඳයි
Ēka hondayi
좋습니다
… කොහේද?
… kohēda?
…은 어디에 있습니까?
කුමක්ද?
Kumakda?
뭐라구요?
කවදාද?
Kavadāda?
언제요?
ටිකක්
Tikak
조금, 소수의
ආයුබෝවන්!
Āyubōvan!
환영합니다!
සුභ උදෑසනක්
Subha udaēsanak
좋은 아침입니다
සුභ රාත්රියක්
Subha rātriyak
안녕히 주무세요
පස්සෙ හම්බ වෙමු
Passe hamba vemu
나중에 봐요
බොහොම ස්තූතියි
Bohoma stūtiyi
대단히 감사합니다
සතුටින් භාර ගනිමි
Satutin bhāra ganimi
천만에요
ප්රශ්නයක් නෑ
Prashnayak naē
괜찮습니다
මම ඔබට ආදරෙයි
Mama obata ādareyi
나는 당신을 사랑합니다
සුභපැතුම්!
Subhapaetum!
축하합니다!
මට කණගාටුයි
Mata kanagātuyi
죄송합니다
ඔබ නිර්දේශ කරන්නේ කුමක්ද?
Oba nirdēsha karannē kumakda?
무엇을 추천하십니까?
මම ඡායාරූපයක් ගන්නද?
Mama chhāyārūpayak gannada?
사진을 찍어도 됩니까?
ඒ මොකක්ද?
Ē mokakda?
저것은 무엇입니까?
ඔබ පැමිණියේ කොහේ සිටද?
Oba paeminiyē kohē sitada?
당신은 어디에서 오셨습니까?
මා පැමිණියේ …
Mā paeminiyē …
나는 …에서 왔습니다
ඉතින් කොහොමද?
Itin kohomada?
어떻게 지내세요?
මම හොඳින්
Mama hondin
잘 지냅니다
ඔබේ නම කුමක්ද?
Obē nama kumakda?
성함이 어떻게 되십니까?
මගේ නම …
Magē nama …
제 이름은 …입니다
ඔබ හමුවීම සතුටක්
Oba hamuvīma satutak
만나서 반갑습니다
හමුවීම මටත් සතුටක්
Hamuvīma matat satutak
저 역시 만나서 반갑습니다
මෙතැන
Metaena
여기
එතැන
Etaena
저기
සිත්කළු
Sitkalu
흥미있는
හැකි
Haeki
가능한
නිවැරදි
Nivaeradi
올바른
පුදුම සහගත
Puduma sahagata
굉장한
ප්රියතම
Priyatama
가장 좋아하는
ප්රසිද්ධ
Prasiddha
유명한
මාරයි!
Mārayi!
멋지다!
විශිෂ්ට
Vishishta
대단한
කාර්ය බහුල
Kārya bahula
바쁜
සුදානම්
Sudānam
준비된
පසුව
Pasuva
나중에
දැන්
Daen
지금
මම
Mama
ඔබ
Oba
당신, 당신들
ඔයා
Oyā
මිතුරා
Miturā
친구
කිසිත් නැත
Kisit naeta
아무 것도 아님
වැඩි
Vaedi
විය හැකියි
Viya haekiyi
아마도
ඇත්තෙන්ම
Aettenma
물론입니다
මම එකඟයි
Mama ekangayi
동의합니다
මට වැටහේ
Mata vaetahē
이해합니다
මට නොවැටහේ
Mata novaetahē
이해할 수 없습니다
කරුණාකර ආයෙත් කියන්න
Karunākara āyet kiyanna
다시 말씀해주세요
ඔබට ඉංග්රීසි කථා කළ හැකිද?
Obata ingrīsi kathā kala haekida?
영어를 할 수 있습니까?
මට සිංහල ටිකක් කථා කළ හැකිය
Mata sinhala tikak kathā kala haekiya
나는 신할라어를 조금 할 수 있습니다
ඔබ … සිංහලෙන් කියන්නෙ කොහොමද?
Oba … sinhalen kiyanne kohomada?
…을 신할라어로 어떻게 말합니까?
… යන්නෙහි අදහස කුමක්ද?
… yannehi adahasa kumakda?
…은 무슨 의미입니까?
මට මෙහිදී අන්තර්ජාලය වෙත පිවිසිය හැකිද?
Mata mehidī antarjālaya veta pivisiya haekida?
여기서 인터넷을 이용할 수 있습니까?
ආසන්න අවන්හලක් නිර්දේශ කිරීමට හැකිද?
Āsanna avanhalak nirdēsha kirīmata haekida?
근처의 좋은 레스토랑을 추천해주실 수 있습니까?
උදව් කරන්න!
Udav karanna!
도와주세요!
පොලීසිය
Polīsiya
경찰
වෛද්යවරයා (වෛද්යවරිය)
Vaidyavarayā (Vaidyavariya)
의사
මම අතරමන් වෙළා
Mama ataraman velā
나는 길을 잃었습니다
කුමන පැත්තේද?
Kumana paettēda?
어느 쪽?
අද
Ada
오늘
අද රෑ
Ada raē
오늘밤
හෙට
Heta
내일
වම
Vama
왼쪽
දකුණ
Dakuna
오른쪽
වසා ඇත
Vasā aeta
영업을 종료한
ජලය
Jalaya
බත්
Bat
පොල්
Pol
코코넛
සතුට
Satuta
행복한
ඔබ ළඟ … තිබෙනවාද?
Oba langa … tibenavāda?
…을 갖고 있습니까?
මට ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද?
Mata diskawunt ekak denna puluvanda?
깎아주시겠어요?
මට අවශ්ය නැත
Mata avashya naeta
나는 그것을 원하지 않습니다
චූටි ටීචගේ චූටි ටෝට් එක
Chūti tīchagē chūti tōt eka
발음 훈련: 어린 선생님의 작은 손전등
신할리어는 스리랑카에서 가장 많이 사용되는 언어로, 콜롬보 같은 도시에서 사용됩니다.
서유럽
영어
프랑스어
독일어
이탈리아어
스페인어
포르투갈어
그리스어
네덜란드어
아일랜드 게일어
스칸디나비아
노르웨이어
스웨덴어
덴마크어
핀란드어
동유럽
러시아어
폴란드어
체코어
헝가리어
크로아티아어
루마니아어
중동 및 남아시아
아랍어
터키어
히브리어
힌디어
타밀어
신할라어
동아시아
일본어
중국어
광둥어
태국어
한국어
인도네시아어
말레이어
타갈로그어
베트남어
다음 언어로 변경:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close